Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné
podmienky

Dodávateľ: Na okraji, s. r. o., Novoť 109, 029 55 Novoť, IČO: 53
124 863, DIČ: 2121278027, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 75055/L (ďalej aj Prenajímateľ, Poskytovateľ
služby).

Klient: Osoba, ktorá objednala nájom objektu – Domček na
ranči alebo Maringotku na okraji, osoba, ktorá sa nachádza v objekte,
ktorý je prenajatý v prospech Klienta, osoba, ktorá objednala poukážku
jazdenie na koni (jazdecký kurz, vychádzka do prírody, 1-dňový trek, 2-dňový
trek, jazdenie pre najmenších, a pod.) a osoba, ktorá využije
poukážku jazdenie na koni (jazdecký kurz, vychádzka do prírody, 1-dňový trek, 2-dňový
trek, jazdenie pre najmenších, a pod.) alebo osoba, ktorá sa zúčastní
objednaného jazdenia na koni.

Uzavretím zmluvy medzi Dodávateľom a
Klientom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre Dodávateteľa a Klienta
záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.


1.   Prenájom
objektu – Domček na ranči, Maringotka na okraji

 

·        Klient si môže objednať prenájom objektu prostredníctvom
rezervačného systému na web stránke
www.naokraji.sk,
telefonicky
na čísle +421908 625 961 alebo emailom na naokraji.sro@gmail.com.

·        Pokiaľ ide o prenájom objektu prostredníctvom
systému na stránke
www.naokraji.sk postup je
nasledovný: Klient si vyberie z kalendára dostupný termín, systém ho vyzve
na úhradu sumy za zvolený termín prenájmu a následne Klient obdrží email
s potvrdením rezervácie. Ak Vám boli peniaze z účtu stiahnuté, ale
potvrdzujúci email o rezervácii objektu Vám neprišiel do 5 hodín od
platby, kontaktujte nás na čísle +421908 625 961 alebo emailom na naokraji.sro@gmail.com.

·        Pokiaľ ide o objednávky objektu prostredníctvom
emailu, resp. telefonicky, Prenajímateľ potvrdí Klientovi dostupnosť objektu písomne
(emailom) alebo telefonicky. Ak je odpoveď kladná, Prenajímateľ na uvedený
email zašle výzvu k úhrade zálohovej faktúry za prenájom objektu, ktorú je
Klient povinný uhradiť pod príslušným variabilným symbolom (číslom objednávky)
do uvedenej doby splatnosti. Rezervácia je automaticky zrušená v prípade
neuhradenia faktúry v termíne splatnosti. Platiť je možné len bankovým prevodom
na účet spoločnosti Na okraji, s.r.o.,
IBAN: SK66 5600 0000 0065 7894 3002
.

·        V posledný deň prenájmu objektu alebo nasledujúci
pracovný deň po ukončení nájmu objektu Prenajímateľ na uvedený email pošle
ostrú faktúru.

·        Prenajímateľ sa zaväzuje:

o   vystaviť a odoslať Klientovi zálohovú faktúru a ostrú faktúru ako daňový doklad

o   umožniť Klientovi v dobe trvania prenájmu objektu užívať objekt na základe uhradenej faktúry/zálohovej faktúry
za prenájom objektu

o   Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť
ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných
okolností. Prenajímateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť Klientovi
najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt, resp. hneď ako daná situácia vznikne,
ak je to v lehote kratšej ako 3 dni pred príchodom Klienta do prenajímaného
objektu. V takomto prípade umožní Klientovi čerpanie služieb v inom
termíne vhodnom pre Klienta alebo mu vráti prijatú zálohovú platbu.

·        Klient sa zaväzuje

o   zaplatiť za objednaný prenájom objektu zálohovú faktúru, príp. ostrú faktúru a rešpektovať
Bezpečnostné pokyny

·        Check-in / check-out

o   V deň príchodu je check-in od 15.00 hod. a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod.
Po dohode je možné čas príchodu, resp. čas odchodu upraviť.

·        Nepriaznivé počasie a Maringotka na okraji

o   V prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor), kedy Slovenský
hydrometeorologický ústav v obci Novoť predpovedá veľmi nepriaznivé
počasie a rýchlosť vetra viac ako 90 km/hod, vzniknú Klientovi Maringotky na
okraji nasledujúce možnosti:

o   Pokiaľ sa Klient rozhodne aj napriek varovaniu Prenajímateľa v pobyte pokračovať, prehlasuje
tak, že noc v Maringotke na okraji strávi na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť,
alebo

o   Klientovi je vrátených 50% uhradenej platby za prenájom Maringotky na okraji a je mu umožnené
urobiť si novú rezerváciu v rámci dostupnosti, a to s 50 % zľavou na pobyt
za rovnakú alebo vyššiu cenu, ako pôvodný zrušený pobyt.

·        Kapacita Domčeka na ranči je 8 osôb a Maringotky na okraji je 5 osôb. Po dohode s Prenajímateľom je možné kapacitu osôb v
objekte navýšiť.

·        Ceny prenájmu objektu sú platné podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke naokraji.sk. Pre Klienta je záväzná cena, ktorá je uvedená na
zálohovej faktúre.

·        Bezpečnostné pokyny objektu sú umiestnené na viditeľnom mieste v Domčeku na ranči, v Maringotke na
okraji a pred vstupom do  jazdeckej haly. Okrem týchto pokynov sa
Klient zaväzuje dodržiavať aj nasledovné bezpečnostné pokyny:

o   Vstup do objektu je povolený len Klientovi a ďalším osobám v počte, ktorý označí Klient
v objednávke. Všetky osoby s povoleným vstupom do objektu sú povinní sa
oboznámiť Bezpečnostnými pokynmi a dodržiavať ich.

o    V interiéri objektu je zakázané fajčiť. Dohorené cigaretové ohorky Klient vhadzuje do
popolníka, nikdy nie na zem, pretože v okolí areálu sa nachádza seno,
ktoré sa môže ľahko pri akomkoľvek tepelnom zdroji vznietiť.

o   Domáce zvieratá sú v interiéri objektu zakázané. Domáce zvieratá sú povolené len
na terase Domčeka na ranči a v okolitom areály, resp. v okolí
Maringotky na okraji. Pri nájme Domčeka na ranči je možné domáce zviera cez noc
umiestniť na vonkajšiu terasu, resp. do konského boxu.

o    Pri vykurovaní objektu je potrebné postupovať s opatrnosťou a podľa pokynov, ktoré
sú umiestnené pri krbe, resp. peci.

o    Pri nájme Domčeka na ranči je povolené používať gril na drevo len mimo terasy, tzn.
vedľa Domčeka na ranči.

  • V objekte nie je Klientom dovolené používať vlastné elektrospotrebiče. Toto ustanovenie
   sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu
   hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov, kulma na vlasy), notebooku
   a mobilných telefónov.

o   Klient nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že
škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca

o   Prenajímateľ je oprávnený pobyt Klienta ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou
platnosťou a bez nároku Klienta na vrátenie akýchkoľvek peňazí vtedy, ak
Klient:

§  úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok Prenajímateľa,

§  správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,

o   Za škody spôsobené na majetku objektu zodpovedá Klient, ktorý škodu spôsobil svojim
konaním. Akékoľvek závady je nutné nahlásiť na tel. čísle
+421 908 625 961, resp. emailom na
naokraji.sro@gmail.com preto, aby došlo k ich
odstráneniu a nevznikla škoda na majetku Klienta, resp. Prenajímateľa.

o   Ak Prenajímateľ zistí po odchode Klienta poškodenie interiéru objektu, alebo odcudzenie
majetku Prenajímateľa, je Prenajímateľ oprávnený doúčtovať tieto
pohľadávky Prenajímateľa vyplývajúce z uvedených skutočností po
oznámení Klientovi vystavením a zaslaním faktúry na adresu Klienta. Klient
je povinný túto faktúru uhradiť.

·        Reklamácie a storno podmienky,
zmeny v rezervácii

o   Reklamácie sú vybavované telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle
+421 908 625 961 alebo e-mailom
naokraji.sro@gmail.com

·        
Storno podmienky

o   22 dní a viac pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 22 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie
100% prijatej zálohovej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci
aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.

o   21 – 8 dní pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 21 – 8 dní pred príchodom, účtujeme storno vo
výške 50% prijatej zálohovej platby.

o   7 dní a menej pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 7 dní a menej pred príchodom, účtujeme storno vo
výške 100% prijatej zálohovej platby.

 

2.   Predaj poukážky jazdenie na koni (jazdecký kurz, vychádzka do prírody, 1-dňový trek,
2-dňový trek, jazdenie pre najmenších, a pod.)

·        Klient si môže objednať jazdenie na koni (poukážku)
prostredníctvom rezervačného systému na web stránke
naokraji.sk alebo telefonicky na
+421908625961

·        Po odoslaní objednávky Klienta prostredníctvom
rezervačného systému na webstránke
naokraji.sk,  je následne na uvedený email
zaslaná výzva k úhrade vo forme faktúry, ktorú je Klient povinný uhradiť pod
príslušným variabilným symbolom (číslom objednávky) a do uvedenej doby
splatnosti. Platiť je možné len bankovým prevodom na účet spoločnosti Na
okraji, s.r.o., IBAN: SK66 5600 0000
0065 7894 3002
. Rezervácia je automaticky zrušená v prípade neuhradenia
faktúry v termíne splatnosti. Po pripísaní peňazí na vyššie uvedený účet
Dodávateľ pošle emailom poukážku Klientovi, ktorú si Klient vytlačí
a uvedie na ňu meno a priezvisko osoby, ktorá predmetnú poukážku
využije (meno a priezvisko osoby, ktorá vykoná jazdenie na koni). Poukážka
je neprenosná. Platnosť poukážky sú 3
mesiace odo dňa prijatia úhrady faktúry za poukážku na účet spoločnosti Na
okraji, s.r.o., IBAN: SK66 5600 0000 0065 7894 3002.
Po expirácii poukážky
už nie je možné využiť jazdenie na zakúpenú poukážku.

·        Predajca sa zaväzuje vystaviť a priložiť faktúru ako
daňový doklad, ďalej

o   umožniť v
dobe platnosti poukážky Jazdecký kurz – jazdu na koni pod dohľadom inštruktora v hale
v rozsahu hodín, ktorý zodpovedá zakúpenej poukážke;

o   pri kúpe
poukážky Vychádzka do prírody v prípade nevhodného počasia si Dodávateľ
vyhradzuje právo preložiť termín vychádzky na iný termín (po dohode
s Klientom) alebo namiesto vychádzky uskutočniť jazdu v jazdeckej
hale (po dohode s Klientom), pretože vychádzka sa uskutočňuje v prírode
a je nutné, aby v čase vychádzky boli vhodné meteorologické podmienky;

o   pri kúpe
poukážky 1-dňový alebo 2-dňový trek sa jazda na koni uskutočňuje
v prírode, preto je nutné, aby v čase realizácie treku boli vhodné
meteorologické podmienky. V prípade nevhodného počasia si Dodávateľ
vyhradzuje právo preložiť termín treku na iný termín (po dohode
s Klientom) alebo vrátiť Klientovi peniaze a rezervovaný trek zrušiť.

 

 

·        Klient sa zaväzuje zaplatiť za objednanú poukážku
dojednanú cenu o rešpektovať bezpečnostné pokyny osôb, ktoré dozerajú na
Klientovu jazdu

·        Klient, resp. osoba využívajúca poukážku berie na
vedomie, že vykonávanie jazdeckých aktivít a aktivít súvisiacich so
starostlivosťou o kone môžu byť aj napriek opatrnosti a obozretnosti
nebezpečné, pretože kone sú živé zvieratá. Vzhľadom na vyššie uvedené
vyhlasuje, že sa zúčastňuje týchto aktivít dobrovoľne a na svoju vlastnú
zodpovednosť.

·        Klient, resp. osoba využívajúca poukážku za žiadnych
okolností nebude od vlastníka koní, resp. od inej osoby požadovať náhradu škody
akejkoľvek povahy spôsobenú dobrovoľnou účasťou na jazdeckých aktivitách
a aktivitách súvisiacich so starostlivosťou o kone.

·        Klient, resp. osoba využívajúca poukážku sa bude pri
jazdeckých aktivitách a aktivitách súvisiacich so starostlivosťou
o kone správať opatrne, ohľaduplne, slušne a dbať na bezpečnosť seba
aj celého svojho okolia. Ďalej sa zaväzuje rešpektovať pokyny osôb, ktoré mi
umožnili uskutočňovať jazdecké aktivity a aktivity súvisiace so
starostlivosťou o kone.

·        Podmienky využitia poukážky:

·        Klient si po zakúpení poukážky – (jazdecký kurz,
vychádzka do prírody, 1-dňový trek, 2-dňový trek, jazdenie pre najmenších, a pod.)
dohodne termín u Dodávateľa telefonicky na čísle +421 908 625 961.
Odporúčame si rezervovať termín jazdenia minimálne 1 deň vopred, pretože
v prípade, ak Dodávateľ nedisponuje voľným termínom na jazdenie, je
oprávnený Klientovi rezerváciu odmietnuť a oznámiť mu najbližšiu možnú
rezerváciu na jazdenie.

·        Ceny poukážok sú platné podľa aktuálne uvedeného
cenníka na našej web stránke naokraji.sk. Pre Klienta je záväzná cena, ktorá je uvedená na
faktúre.

·        Reklamácie

o   Reklamácie sú vybavované telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle
+421 908 625 961 alebo e-mailom (
naokraji.sro@gmail.com)

o    zakúpenú poukážku jazdenie na koni je možné stornovať, pričom storno poplatok
predstavuje plnú cenu zaplatenej poukážky jazdenie na koni.

 

V Novoti, 01.07.2020

Na okraji, s. r. o.
Novoť 109, 029 55 Novoť
IČO: 53 124 863, DIČ: 2121278027,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo:
75055/L

Kontakt:  Klaudia Jagnešáková, mobil:
+421 908 625 961, naokraji.sro
@gmail.com