Všeobecné zmluvné podmienky – hipoterapia

 

Na okraji, s. r. o.

Adresa: Novoť 109, 029 55 Novoť

IČO: 53 124 863, DIČ: 2121278027

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa ustanovení §-u 50a Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Meno a priezvisko:     __________________ (*zákonný zástupca)
Číslo OP:                    __________________
Mailová adresa:         __________________
Tel. kontakt:               __________________

(ďalej len „objednávateľ“) ,

Prijímateľ:

Meno a priezvisko:     __________________*
Adresa:                       __________________
                                   __________________
Dátum narodenia:      __________________

(ďalej len „prijímateľ“)

* V prípade, že prijímateľom služby je osoba mladšia ako 18 rokov alebo je prijímateľ nespôsobilý na právne úkony,
objednávateľom musí byť zákonný zástupca.

a

Poskytovateľ:

Názov: NA OKRAJI, s .r. o.
V zastúpení: Klaudia Jagnešáková
Sídlo: Novoť 109, 029 55 Novoť
IČO: 53 124 863
DIČ: 2121278027
IBAN: SK66 5600 0000 0065 7894 3002

(ďalej len „poskytovateľ“)

ktorí súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto zmluve o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“) potvrdzujú, že sú plne spôsobilí a oprávnení na právne úkony a túto zmluvu uzatvárajú za nasledovných podmienok:

Čl.I
Predmet zmluvy

 

 1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby intervencií s asistenciou zvierat pod čím rozumieme hipoterapia (ďalej len „služby“) poskytovanej poskytovateľom objednávateľovi za podmienok podľa tejto zmluvy.
 2. Službami podľa predchádzajúceho odseku rozumieme:
  • Intervencie s asistenciou koní – hipoterapia.
 3. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi alebo objednávateľom určenej osobe (ďalej len „prijímateľ“) vyššie označené služby podľa špecifikácie a rozsahu uvedenom na webovej stránke poskytovateľa: https://www.naokraji.sk na základe jeho výberu.
 4. V prípade že táto zmluva, všeobecné podmienky, čestné prehlásenie, kontraindikácie a súhlas so spracovaním osobných údajov alebo iné listiny upravujúce práva a povinnosti zmluvných strán uvádzajú ako oprávnených alebo povinných ako “objednávateľ/prijímateľ”, sú objednávateľ a prijímateľ oprávnení alebo povinní spoločne a nerozdielne.

Čl.II
Cena, dodacie a platobné podmienky

 1. Objednávateľ/prijímateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sumu určenú na náhradu nákladov spojených s poskytovaním služby a na financovanie cieľov v zakladajúcom dokumente poskytovateľa vo výške podľa aktuálne platného cenníka uvedeného na webovej stránke poskytovateľa: https://www.naokraji.sk.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje úhradu podľa predchádzajúceho odseku použiť na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby alebo na financovanie cieľov neziskových činností uvedených v zakladajúcom dokumente poskytovateľa.
 3. Objednávateľ/prijímateľ sa zaväzuje vykonať úhradu podľa čl. II, ods. 1 a ods. 2
  zmluvy za poskytnutie služby ako náhradu nákladov spojených s poskytovaním služby a na financovanie cieľov neziskových činností uvedených v zakladajúcom dokumente poskytovateľa a to v hotovosti.

Čl.II
Povinnosti zmluvných strán

 1. Služby sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť v danom rozsahu dojednanom podľa čl. I, ods. 2 a 3. Poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi/prijímateľovi službu od doby podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 2. Poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi/prijímateľovi služby od doby podpísania zmluvy. Služby budú realizované v období od 1. 9. 2021 do 1. 9. 2022 vždy podľa dohody. Služby môžu byť realizované opakovane v celom období platnosti zmluvy.
 3. Služby budú realizované platným členom organizácie poskytovateľa, dobrovoľníkom zazmluvneným o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti s poskytovateľom služby alebo štatutárnym orgánom poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ je povinný na žiadosť objednávateľa/prijímateľa predložiť doklady o oprávnení k výkonu služby osôb a špeciálnych zvierat, vykonávať predmetnú službu. Ďalej, poskytovateľ predloží dokumentáciu o zdravotnom stave zvierat v danom kalendárnom roku, očkovací preukaz, certifikát alebo osvedčenie osôb a zvierat na výkon služby.
 5. Poskytovateľ na žiadosť objednávateľa/prijímateľa poskytne súčinnosť pri vedení záznamov, formulárov potrebných k vyhodnocovaniu poskytovania služby a práce poskytovateľa a naopak.
 6. Objednávateľ/prijímateľ sa zaväzuje doložiť potvrdenie o indikácii intervencií s asistenciou zvierat všeobecným lekárom, lekárom špecialistom, fyzioterapeutom alebo inou kompetentnou osobou, ktorá je kvalifikovaná posúdiť jeho indispozície a jeho celkový zdravotný stav pre účasť na službách poskytovaných poskytovateľom.

Čl.III
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ/prijímateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všeobecnými podmienkami poskytovania služieb, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktoré si prehliadol na webovej stránke poskytovateľa https://www.naokraji.sk pred podpisom zmluvy a svojím podpisom s nimi súhlasí a potvrdzuje, že sa zaväzuje nimi riadiť.
 2. Objednávateľ/prijímateľ prehlasuje, že bol oboznámený s kontraindikáciami poskytovaných služieb, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy, ktoré si prehliadol na webovej stránke poskytovateľa https://www.naokraji.sk pred podpisom zmluvy a svojim podpisom s nimi súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.
 3. Objednávateľ/prijímateľ prehlasuje, že obdržal súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a so spracovaním osobných údajov pri poskytovaní služieb, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy, ktoré si prehliadol na webovej stránke poskytovateľa https://www.naokraji.sk a prebral pri podpise zmluvy, svojim podpisom s nimi súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.
 4. Objednávateľ/prijímateľ prehlasuje, že obdržal čestné prehlásenie pri poskytovaní služieb, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy, ktoré si prehliadol na webovej stránke poskytovateľa https://www.naokraji.sk a prebral pri podpise zmluvy a svojim podpisom s nimi súhlasí.
 5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak jej súhlasu pridávajú svoje vlastnoručné podpisy.
 6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
 7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom kuse.

  V Novoti dňa ___________

_________________________                                            _________________________
Poskytovateľ                                                             Objednávateľ / prijímateľ

            (zákonný zástupca prijímateľa)

       

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
príloha č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa ustanovení §-u 50a Občianskeho zákonníka

Tieto všeobecné podmienky poskytovania služieb sa vzťahujú na všetky formy
poskytovania služieb intervencií s asistenciou zvierat a to hipoterapie (ďalej len „služby“) poskytovateľom NA OKRAJI, s.r.o. a služieb exteriérového a interiérového vybavenia areálu, v ktorom dochádza k poskytovaniu služieb (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Objednávateľ alebo osoba objednávateľom určená, ktorej sa služby poskytujú
(ďalej len „prijímateľ“) sa zaväzujú dodržiavať nasledovné pravidlá:

 1. objednávateľ/prijímateľ je oprávnený zrušiť vopred rezervovaný termín poskytovania služby najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom;
 2. v prípade, že sa objednávateľ/prijímateľ nedostaví na vopred rezervovaný termín služby u poskytovateľa, je to považované za hrubé porušenie pravidiel a objednávateľ/prijímateľ nemá nárok na vrátenie finančného príspevku alebo inej platby, ktorú v súvislosti s poskytovaním služby poskytovateľovi uhradil;
 3. v prípade, že objednávateľ/prijímateľ má rezervované poskytovanie služby bez
  vopred uhradeného finančného príspevku alebo inej platby a nedostaví sa na
  dohodnutý termín je povinný dodatočne uhradiť 100% sumy bez nároku na výnimku;
 1. vyhradený čas a trvanie služby nemusí byť totožné s časom uvádzaným na platnom
  cenníku poskytovateľa, vždy je prispôsobený individuálnym schopnostiam objednávateľa/prijímateľa služby;
 1. člen intervenčného tímu, hipoterapeut, tréner koňa, vodič koňa (ďalej len „kompetentná osoba“) je oprávnená kedykoľvek s uvedením dôvodu ukončiť poskytovanie služby;
 1. o výkone a priebehu poskytovanej služby rozhoduje kompetentná osoba samostatne; v prípade neplnoletosti alebo obmedzenej spôsobilosti prijímateľa bude počas priebehu poskytovaných služieb poskytovateľom prítomný zákonný zástupca alebo prítomná kvalifikovaná osoba poverená zo strany objednávateľa/prijímateľa dohliadajúca na priebeh poskytovaných služieb poskytovateľom
 1. objednávateľ/prijímateľ má nárok na kompenzáciu finančného príspevku alebo inej platby, ktorú v súvislosti s poskytovaním služby poskytovateľovi uhradil. Má nárok na kompenzáciu formou, ktorá súvisí s poskytovaním služby.

poskytovateľ

­­­­­_____________________  

     KONTRAINDIKÁCIE
príloha č. 2 k zmluve uzatvorenej podľa ustanovení §-u 50a Občianskeho zákonníka

Kontraindikácie sa vzťahujú na všetky formy poskytovania služieb intervencií s asistenciou
zvierat a hipoterapie (ďalej len „služby“)  spoločnosťou NA OKRAJI, s.r.o. a služieb exteriérového a interiérového vybavenia areálu, v ktorom dochádza k poskytovaniu služieb (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Špecifické kontraindikácie v intervenciách s asistenciou koní – hipoterapii:
Neurológia:

– ťažké záchvatové ochorenia u dospelých i detí

– ťažké závratovité ochorenia u dospelých i detí

– poruchy citlivosti v sedacej časti

– terminálne muskulárne dystrofie

– III. štádium pri poruchách dýchania

– zhoršenie drenovania hydrocefalu

– akútne infekty a exacerbácia pri sclerosis multiplex

– neschopnosť udržať hlavu v strednom postaveni u dospelých

– meningomyelkélea, meningomyelitída

– epilepsia (individuálne posúdenie)

– hernie intervertebrálnych diskov

 • Ortopédia:

– nekróza kĺbov

– klinicky aktívne artritídy

– patologické zmeny na kĺboch, luxácie a subluxácie bedrových kĺbov

– kontraktúry s možnou ruptúrou

– zvýšené riziko fraktúr, ťažká osteoporóza, nezhojené fraktúry, poruchy kostného
metabolizmu, stavy po zlomeninách v zlom postavení
– defekt kostného prekrytia lebky
– osteosyntézy, spondylopatie, spondylodézy
– stavy po operácii chrbtice
– akútne stavy M. Bechterev
– akútne štádiá M. Scheuerman a M. Peters
– skoliózy nad 25-30 stupňov podľa Cooba, operované skoliózy
– tvrdé fixované kyfózy, kyfiskoliózy, hyperlordózy

– atlanto-axiálna instabilita (najmä u pacientov s downovým syndrómom)

– coxartróza III. a IV. stupňa

– patologicko-anatomické zmeny bez možností zlepšenia

 • Chirurgia a interné:

– pooperačné stavy v období hojenia

– kardiálne a respiračné ochorenia, diabety mellitus

– akútne ochorenia srdcovo-cievneho systému, dysrytmie, karditídy, hypertenzia III.
stupňa, pľúcna hypertenzia, aneuryzma, riziko embolizácie

– dekompenzácia jednotlivých systémov, orgánov

– zníženie zrážanlivosti, hemofília, heparinizácia

 • Očné a kožné:

– hroziace odchlípenie sietnic

– kožné zápalové ochorenia, otvorené rany

– trofické zmeny nad varixami a ulcus crúris

 • Psychiatrické:

– dekompenzované psychózy a neuroźy

– sebapoškodzovanie (individuálne posúdenie)

– farmakoterapia výrazne tlmiaca pacienta

– ťažký organický psychosyndróm

– ťažká mentálna retardácia (individuálne posúdenie)

poskytovateľ

­­­­­______________________

SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM OBRAZOVÝCH
SNÍMOK, ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH
ZÁZNAMOV A SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

príloha č. 3 k zmluve uzatvorenej podľa ustanovení §-u 50a Občianskeho zákonníka

Ja dole podpísaný objednávateľ/prijímateľ súhlasím s účasťou na poskytovaných
službách intervencií s asistenciou zvierat – hipoterapia (ďalej len „služby“) poskytovateľom NA OKRAJI, s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“) a v súlade s §12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník

dávam / nedávam
(nehodiace sa preškrtnúť)

súhlas s vyhotovením obrazových snímkov, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z priebehu služieb poskytovaných poskytovateľom a s ich následným použitím na propagáciu služieb poskytovateľa verejnosti a propagáciu služieb spoločnosti NA OKRAJI s.r.o (ďalej len „prevádzkovateľ“), najmä ich zverejnením na webovej stránke poskytovateľa alebo na sociálnych sieťach. Tento súhlas uďeľujem poskytovateľovi a súčasne prevádzkovateľovi so spracovaním týchto mojich osobných údajov:

 • obrazová snímka, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam.

Súčasne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam týmto súhlas so spracovaním týchto mojich osobných údajov:

 • meno, priezvisko;
  • bydlisko (obec/mesto);
  • dátum narodenia
  • aktuálny zdravotný stav.

Súhlas so spracovaním osobných údajov dávam s časovým obmedzením a to počas platnosti zmluvy, ktorej je tento dokument prílohou na účely uvedené vyššie a to spoločnosti NA OKRAJI s.r.o.

Dotknuté osoby majú podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov tieto práva:
• právo požadovať prístup k osobným údajom;
• právo na opravu osobných údajov;
• právo na vymazanie osobných údajov (okrem tých, ktoré je prevádzkovateľ povinný viesť na základe zákona);
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
•  namietať spracúvanie osobných údajov;
• právo na prenosnosť osobných údajov;
• právo podať návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov.

V Novoti dňa ______________

_________________________                                           

 Poskytovateľ

___________________________         

Objednávateľ / prijímateľ (zákonný zástupca prijímateľa)

 

   ČESTNÉ PREHLÁSENIE

príloha č. 4 k zmluve uzatvorenej podľa ustanovení §-u 50a Občianskeho zákonníka

Ja dolupodpísaný objednávateľ/prijímateľ týmto čestne prehlasujem, že v dokumentoch, ktorých je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol pravdivé, úplné údaje, žiadnu skutočnosť som nezamlčal a som si vedomý právnych následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených vo všetkých dokumentoch vrátane príloh. Súčasne prehlasujem že:

 • som bol oboznámený a poučený o podmienkach počas prítomnosti na službách poskytovaných poskytovateľom ako aj na príslušných športových, zábavných, pedagogických, edukačných a rekondičných aktivitách poskytovateľa a prevádzkovateľa (taktiež v externých zariadeniach napr. v priestoroch objednávateľa/prijímateľa);
 • som poučeniam porozumel a v prípade úrazu spôsobeného pri zúčastnení sa pri poskytovaných službách poskytovateľom berie zodpovednosť na seba;
 • som si vedomý všetkých rizík súvisiacich s prácou s hospodárskymi, domácimi a inými zvieratami počas poskytovania služieb;
 • som upozornenia a platné pravidlá pri poskytovaní služieb poskytovateľom porozumel a zaväzujem sa dodržiavať ich a svoje aktivity alebo ostatnú činnosť súvisiacu s poskytovanými službami prispôsobím svojim schopnostiam;
 • som bol poučený o rešpektovaní pokynov kompetentnej osoby;
 • som zdravotne poistený pre prípad úrazu;
 • mi nie je známa žiadna prekážka v zdravotnom stave a som si vedomý svojho aktuálneho zdravotného stavu, ktorý by mi pri zúčastnení sa na poskytovaných službách poskytovateľom mohol spôsobiť dočasné alebo trvalé následky či zranenia;
 • mi nie sú známe žiadne všeobecné ani špecifické kontraindikácie;
 • som bol vakcinovaný proti tetanu;
 • som bol poučený, že preberám zodpovednosť za materiálne škody a škody spôsobené na zdraví, ktoré počas účasti na poskytovaných službách poskytovateľom spôsobím sebe, poskytovateľovi, prevádzkovateľovi alebo tretím osobám.

Taktiež prehlasujem, že som nezatajil žiadne skutočnosti o zdravotnom stave prijímateľa. Intervencie s asistenciou zvierat boli prijímateľovi indikované všeobecným lekárom, lekárom špecialistom, fyzioterapeutom alebo inou kompetentnou osobou, ktorá je kvalifikovaná posúdiť indispozície a celkový zdravotný stav pre účasť na službách poskytovaných poskytovateľom.

_________________________                                            _____________________________
            Poskytovateľ                                                                         Objednávateľ / prijímateľ