Všeobecné zmluvné podmienky-EN

Dodávateľ:

Na okraji, s. r. o., Novoť 109, 029 55 Novoť, IČO: 53 124 863, DIČ: 2121278027, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 75055/L (ďalej aj Prenajímateľ, Poskytovateľ služby).

Klient:

Osoba, ktorá objednala nájom objektu – Domček na ranči alebo Maringotku na okraji, osoba, ktorá sa nachádza v objekte, ktorý je prenajatý v prospech Klienta, osoba, ktorá objednala poukážku jazdenie na koni (jazdecký kurz, vychádzka do prírody, 1-dňový trek, 2-dňový trek, jazdenie pre najmenších, a pod.) a osoba, ktorá využije poukážku jazdenie na koni (jazdecký kurz, vychádzka do prírody, 1-dňový trek, 2-dňový trek, jazdenie pre najmenších, a pod.) alebo osoba, ktorá sa zúčastní objednaného jazdenia na koni.

Uzavretím zmluvy medzi Dodávateľom a Klientom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre Dodávateteľa a Klienta záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

Prenájom objektu – Domček na ranči, Maringotka na okraji

 • Klient si môže objednať nájom objektu prostredníctvom rezervačného systému na web stránke www.naokraji.sk, telefonicky na čísle +421908 625 961 alebo emailom na naokraji.sro@gmail.com.
 • Po prijatí Klientovej objednávky Prenajímateľ overí možnosť rezervácie objektu a písomne (emailom) alebo telefonicky informuje Klienta, či je možné rezerváciu potvrdiť alebo nie. Ak je odpoveď kladná, Prenajímateľ na uvedený email zašle výzvu k úhrade zálohovej faktúry za prenájom objektu, ktorú je Klient povinný uhradiť pod príslušným variabilným symbolom (číslom objednávky) do uvedenej doby splatnosti. Rezervácia je automaticky zrušená v prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti. Platiť je možné len bankovým prevodom na účet spoločnosti Na okraji, s.r.o., IBAN: SK66 5600 0000 0065 7894 3002
 • V posledný deň nájmu objektu alebo nasledujúci pracovný deň po ukončení nájmu objektu Prenajímateľ na uvedený email pošle ostrú faktúru. 
 • Prenajímateľ sa zaväzuje:
  • vystaviť a odoslať Klientovi zálohovú faktúru a ostrú faktúru ako daňový doklad
  • umožniť Klientovi v dobe trvania prenájmu objektu užívať objekt na základe uhradenej zálohovej faktúry za prenájom objektu
  • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prenajímateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť Klientovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt, resp. hneď ako daná situácia vznikne, ak je to v lehote kratšej ako 3 dni pred príchodom Klienta do prenajímaného objektu. V takomto prípade umožní Klientovi čerpanie služieb v inom termíne vhodnom pre Klienta alebo mu vráti prijatú zálohovú platbu.
 • Klient sa zaväzuje
  • zaplatiť za objednaný prenájom objektu zálohovú faktúru, príp. ostrú faktúru a rešpektovať Bezpečnostné pokyny 
 • Check-in / check-out
  • V deň príchodu je check-in od 14.00 hod. a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod. Po dohode je možné čas príchodu, resp. čas odchodu upraviť. 
 • Nepriaznivé počasie a Maringotka na okraji
  • V prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor), kedy Slovenský hydrometeorologický ústav v obci Novoť predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť vetra viac ako 90 km/hod, bude Prenajímateľ Klientov Maringotky na okraji informovať a existujú nasledujúce možnosti:
  • Pokiaľ sa Klient rozhodne aj napriek varovaniu Prenajímateľa v pobyte pokračovať, prehlasuje tak, že noc v Maringotke na okraji strávi na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť alebo
  • Klientovi je vrátených 50% uhradenej platby za nájom Maringotky na okraji a je mu umožnené urobiť si novú rezerváciu v rámci dostupnosti a to s 50% zľavou na pobyt za rovnakú alebo vyššiu cenu, ako pôvodný zrušený pobyt.
 • Kapacita Domčeka na ranči je 8 osôb a Maringotky na okraji je 5 osôb. Po dohode s Prenajímateľom je možné kapacitu osôb v objekte navýšiť. 
 • Ceny prenájmu objektu sú platné podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke naokraji.sk. Pre Klienta je záväzná cena, ktorá je uvedená na zálohovej faktúre.
 • Bezpečnostné pokyny objektu sú umiestnené na viditeľnom mieste v Domčeku na ranči, v Maringotke na okraji a pred vstupom do  jazdeckej haly. Okrem týchto pokynov sa Klient zaväzuje dodržiavať aj nasledovné bezpečnostné pokyny: 
  • Vstup do objektu je povolený len Klientovi a ďalším osobám v počte, ktorý označí Klient v objednávke. Všetky osoby s povoleným vstupom do objektu sú povinní sa oboznámiť Bezpečnostnými pokynmi a dodržiavať ich. 
  •  V interiéri objektu je zakázané fajčiť. Dohorené cigaretové ohorky Klient vhadzuje do popolníka, nikdy nie na zem, pretože v okolí areálu sa nachádza seno, ktoré sa môže ľahko pri akomkoľvek tepelnom zdroji vznietiť.
  • Domáce zvieratá sú v interiéri objektu zakázané. Domáce zvieratá sú povolené len na terase Domčeka na ranči a v okolitom areály, resp. v okolí Maringotky na okraji. Pri nájme Domčeka na ranči je možné domáce zviera cez noc umiestniť na vonkajšiu terasu, resp. do konského boxu. 
  •  Pri vykurovaní objektu je potrebné postupovať s opatrnosťou a podľa pokynov, ktoré sú umiestnené pri krbe, resp. peci.
  •  Pri nájme Domčeka na ranči je povolené používať gril na drevo len mimo terasy, tzn. vedľa Domčeka na ranči.
  • V objekte nie je Klientom dovolené používať vlastné elektrospotrebiče. Toto ustanovenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov, kulma na vlasy), notebooku a mobilných telefónov.
  • Klient nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca
  • Prenajímateľ je oprávnený pobyt Klienta ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku Klienta na vrátenie akýchkoľvek peňazí vtedy, ak Klient: 
   • úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok Prenajímateľa, 
   • správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,
  • Za škody spôsobené na majetku objektu zodpovedá Klient, ktorý škodu spôsobil svojim konaním. Akékoľvek závady je nutné nahlásiť na tel. čísle +421 908 625 961, resp. emailom na naokraji.sro@gmail.com preto, aby došlo k ich odstráneniu a nevznikla škoda na majetku Klienta, resp. Prenajímateľa.
  • Ak Prenajímateľ zistí po odchode Klienta poškodenie interiéru objektu, alebo odcudzenie majetku Prenajímateľa, je Prenajímateľ oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky Prenajímateľa vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení Klientovi vystavením a zaslaním faktúry na adresu Klienta. Klient je povinný túto faktúru uhradiť.
 • Reklamácie a storno podmienky, zmeny v rezervácii
  • Reklamácie sú vybavované telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle +421 908 625 961 alebo e-mailom naokraji.sro@gmail.com
 • Storno podmienky 
  • 22 dní a viac pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 22 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej zálohovej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.

 • 21 – 8 dní pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 21 – 8 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej zálohovej platby.

 • 7 dní a menej pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 7 dní a menej pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej zálohovej platby.

 

Predaj poukážky jazdenie na koni (jazdecký kurz, vychádzka do prírody, 1-dňový trek, 2-dňový trek, jazdenie pre najmenších, a pod.)

 • Klient si môže objednať jazdenie na koni (poukážku) prostredníctvom rezervačného systému na web stránke naokraji.sk
 • Po odoslaní objednávky Klienta prostredníctvom rezervačného systému na webstránke naokraji.sk,  je následne na uvedený email zaslaná výzva k úhrade vo forme faktúry, ktorú je Klient povinný uhradiť pod príslušným variabilným symbolom (číslom objednávky) a do uvedenej doby splatnosti. Platiť je možné len bankovým prevodom na účet spoločnosti Na okraji, s.r.o., IBAN: SK66 5600 0000 0065 7894 3002. Rezervácia je automaticky zrušená v prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti. Po pripísaní peňazí na vyššie uvedený účet Dodávateľ pošle emailom poukážku Klientovi, ktorú si Klient vytlačí a uvedie na ňu meno a priezvisko osoby, ktorá predmetnú poukážku využije (meno a priezvisko osoby, ktorá vykoná jazdenie na koni). Poukážka je neprenosná. Platnosť poukážky sú 3 mesiace odo dňa prijatia úhrady faktúry za poukážku na účet spoločnosti Na okraji, s.r.o., IBAN: SK66 5600 0000 0065 7894 3002. Po expirácii poukážky už nie je možné využiť jazdenie na zakúpenú poukážku.
 • Predajca sa zaväzuje vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad, ďalej 
 • umožniť v dobe platnosti poukážky Jazdecký kurz – jazdu na koni pod dohľadom inštruktora v hale v rozsahu hodín, ktorý zodpovedá zakúpenej poukážke;
 •  pri kúpe poukážky Vychádzka do prírody v prípade nevhodného počasia si Dodávateľ vyhradzuje právo preložiť termín vychádzky na iný termín (po dohode s Klientom) alebo namiesto vychádzky uskutočniť jazdu v jazdeckej hale (po dohode s Klientom), pretože vychádzka sa uskutočňuje v prírode a je nutné, aby v čase vychádzky boli vhodné meteorologické podmienky;
 • pri kúpe poukážky 1-dňový alebo 2-dňový trek sa jazda na koni uskutočňuje v prírode, preto je nutné, aby v čase realizácie treku boli vhodné meteorologické podmienky. V prípade nevhodného počasia si Dodávateľ vyhradzuje právo preložiť termín treku na iný termín (po dohode s Klientom) alebo vrátiť Klientovi peniaze a rezervovaný trek zrušiť. • Klient sa zaväzuje zaplatiť za objednanú poukážku dojednanú cenu o rešpektovať bezpečnostné pokyny osôb, ktoré dozerajú na Klientovu jazdu
 • Klient, resp. osoba využívajúca poukážku berie na vedomie, že vykonávanie jazdeckých aktivít a aktivít súvisiacich so starostlivosťou o kone môžu byť aj napriek opatrnosti a obozretnosti nebezpečné, pretože kone sú živé zvieratá. Vzhľadom na vyššie uvedené vyhlasuje, že sa zúčastňuje týchto aktivít dobrovoľne a na svoju vlastnú zodpovednosť. 
 • Klient, resp. osoba využívajúca poukážku za žiadnych okolností nebude od vlastníka koní, resp. od inej osoby požadovať náhradu škody akejkoľvek povahy spôsobenú dobrovoľnou účasťou na jazdeckých aktivitách a aktivitách súvisiacich so starostlivosťou o kone.
 • Klient, resp. osoba využívajúca poukážku sa bude pri jazdeckých aktivitách a aktivitách súvisiacich so starostlivosťou o kone správať opatrne, ohľaduplne, slušne a dbať na bezpečnosť seba aj celého svojho okolia. Ďalej sa zaväzuje rešpektovať pokyny osôb, ktoré mi umožnili uskutočňovať jazdecké aktivity a aktivity súvisiace so starostlivosťou o kone. 
 • Podmienky využitia poukážky:
 • Klient si po zakúpení poukážky – (jazdecký kurz, vychádzka do prírody, 1-dňový trek, 2-dňový trek, jazdenie pre najmenších, a pod.) dohodne termín u Dodávateľa telefonicky na čísle +421 908 625 961. Odporúčame si rezervovať termín jazdenia minimálne 1 deň vopred, pretože v prípade, ak Dodávateľ nedisponuje voľným termínom na jazdenie, je oprávnený Klientovi rezerváciu odmietnuť a oznámiť mu najbližšiu možnú rezerváciu na jazdenie. 
 • Ceny poukážok sú platné podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke naokraji.sk. Pre Klienta je záväzná cena, ktorá je uvedená na faktúre.
 • Reklamácie
  • Reklamácie sú vybavované telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle +421 908 625 961 alebo e-mailom (naokraji.sro@gmail.com)
  •  zakúpenú poukážku jazdenie na koni je možné stornovať, pričom storno poplatok predstavuje plnú cenu zaplatenej poukážky jazdenie na koni.

 

V Novoti, 01.07.2020

Na okraji, s. r. o.
Novoť 109, 029 55 Novoť
IČO: 53 124 863, DIČ: 2121278027,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 75055/L

Kontakt:  Klaudia Jagnešáková, mobil: +421 908 625 961, naokraji.sro@gmail.com